چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی

برگزار کنندگان دبیرخانه نشان مسئولیت  اجتماعی

مأموریت دبیرخانه نشان مسئولیت  اجتماعی
بسترسازی و گسرش فرآیندهای ارتقاء سامت و رفاه اجتماعی در کشور، از طریق مشارکت نهادها و سازما نهای اجتماعی، عمومی و خصوصی بوسیله تبیین و ترویج مسئولیت اجتماعی در آنان

اهداف کلان دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران

-1 تشویق و بسیج نهادها، سازمان ها و مؤسسات کشور در بخش دولتی و خصوصی در شرکت در طرح ممیزی مسؤلیت اجتماعی؛
-2 توسعه و معرفی مفهوم مسؤلیت اجتماعی در کشور به کمک اندیشمندان حوزه و دانشگاه از طریق بومی سازی استاندارد ایزو 26000 با رویکرد کلان در حوزه رفاه و سامت اجتماعی؛
-3 ساخت ابزارهای سنجش مسؤلیت اجتماعی در گروه های صنعتی و خدماتی گوناگون کشور؛
-4 احیا، بومی سازی و ترویج محتوای نظری مسؤلیت اجتماعی در جامعه به شیوه ی مشاوره ای وآموزشی.

استراتژی دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران در چهار دوره اول
ایجاد بستر لازم در جهت شناسایی و اندازه گیری سطح سلامت و بهبود کیفیت خدمات اجتماعی با مشارکت نهادها و سازما نهای اجتماعی، عمومی و خصوصی از طریق تبیین و ترویج مسئولیت اجتماعی

اهداف اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی ایران
-1 بهره گیری از آخرین یافته ها و دانش بری در زمینه شاخه های مرتبط با رفاه اجتماعی با تاکید بر توسعه مسؤلیت های اجتماعی؛
-2 تبادلی علمی میان محققین و دانش پژوهان؛
-3 ایجاد زمینه همکاری علمی میان سازمان برگزار کننده همایش با سایر متخصصین؛
-4 کسب اطاع از امکانات و استعدادها در سطح کشور جهت جلوگیری از دوباره کاری و حرکت های موازی؛
-5 ایجاد بستر مناسب جهت تبادل افکار صاحب نظران و مشارکت در تقویت نقشه جامع اجتماعی کشور؛
-6 ارزیابی سطح کمی و کیفی مؤسسات، نهادها و ارگان ها و رتبه بندی آنها در خصوص مسؤلیت اجتماعی و راه های ارتقاء آن؛
-7 تبادل تجربیات موفق در حوزه رفاه و سلامت اجتماعی، با تاکید بر مسؤلیت های اجتماعی؛
-8 کاربردی نمودن یافته های علمی و تجربی مؤسسات موفق در جهت سایر نهادها، مؤسسات و سازمان ها؛
-9 جهت بخشیدن به پژوهش ها و تعمیق یافته های علمی در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی؛
-10 آشنایی با مشکلات و چالش های توسعه و به کارگیری ساز و کارهای مرتبط با موضوع همایش؛

برنامه های اجرایی کنفرانس علمی نشان مسئولیت اجتماعی ایران
-1 سخنرانی استادان میهمان از حوزه و دانشگا ههای داخلی و خارجی؛
-2 ارائه تجربه ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مؤسسات مرتبط؛
-3 نشستهای متعدد علمی در طول همایش؛
-4 انتشار ویژه نامه و لوح فشرده همایش؛
-5 برگزاری نمایشگاه کتاب و نرم افزار؛
-6 برگزاری نمایشگاه تخصصی؛
-7 برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی، قبل و در طول همایش؛
-8 اعطای گواهینامه معتبر حضور در همایش؛
-9 اعطای نشان مسؤلیت اجتماعی ایران به نهادها و سازمان های برتردر حوزه مسؤلیت اجتماعی.
پوستر