جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۶:۳۴


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

ضرورت ها


ضرورت های برگزاری نشان مسئولیت اجتماعی ایران
 1. 1- عدم نهادینه شدن جایگاه مناسب مؤلفه های اجتماعی در حوزه سلامت و رفاه، علی رغم تاثیر فوق العاده ای که این موضوع بر روان سازی فرآیندهای اجتماعی و کاهش هزینه های مختلف عملیاتی مراکز و مؤسسات و نهادهای مختلف می تواند داشته باشد؛
  2- نیاز به بازنگری جدی و مهندسی دوباره مفهوم و معنای سلامت اجتماعی و به زیستن، به ویژه ضرورت بهینه سازی ابزارها و مدل های آن در سطح افراد، نهادها، مؤسسات و ارگان های کشور؛
  3- تبیین دقیق و موشکافانه دیدگاه ها، چالش ها و تجارب موفق مؤسسات پیشرو در عرصه مسؤلیت های اجتماعی در بخش دولتی و غیردولتی در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی رایج در مقایسه با اصول نوین و پیشرفته آن در دنیا؛
  4- نیاز به شناسایی دقیق بهبود فرآیند سلامت و رفاه اجتماعی در کشور، در رسیدن به افق سند 1404 جمهوری اسلامی ایران؛
  5- شناسایی شیوه های موثر ارتقاء کیفیت خدمات مرتبط در حوزه سلامت اجتماعی، به زیستن و ایجاد رفاه عمومی؛
  6- شناسایی دقیق استانداردهای خدمات سلامت اجتماعی؛
  7- بررسی آثار مشارکت در سلامت و رفاه اجتماعی و به مفهوم واضح تعهدات اجتماعی در مؤسسات نهادها و ارگان های پیشرو.
پوستر