جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۱۵


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

محورهای تخصصی جهت دریافت مقالات

 
1-    شیوه های موثر ارتقاء کیفیت خدمات سلامت و رفاه اجتماعی. 
2-    استاندارهای سلامت و رفاه اجتماعی. 
3-    بازنگری آخرین یافته های مرتبط با تعهدات و مسئولیت های اجتماعی.
4-    شیوه های ارزیابی کمی و کیفی خدمات سلامت و رفاه اجتماعی.
5-    تعیین شاخص ها و معیارهای اندازه گیری میزان اثربخشی فعالیت های مرتبط با حوزه سلامت و رفاه اجتماعی.
6-    مشکلات، چالش ها، و تنگناهای موجود بر سر راه توسعه کیفیت خدمات رفاه اجتماعی.
7-    سیستم های پشتیبان جهت توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در مؤسسات در جهت توسعه مسئولیت های اجتماعی.
8-    راهکارهای تبادل دانش و اطلاعات علمی و کاربردی میان مؤسسات آموزشی جهت ارتقاء کیفی خدمات مرتبط با مسئولیت اجتماعی.
9-    دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی رفاه و سلامت اجتماعی.
10-    شیوه های موثر ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی در حوزه رفاه و سلامت اجتماعی.
11-    تناسب استانداردهای کیفی سلامت و رفاه کشور با موارد رایج جامعه جهانی.
 
پوستر