جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۲۳


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

فرآیند های برگزاری نشان مسئولیت اجتماعی ایران

فعالیهای دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ایران فرآیند برگزاری همایش شامل سه دسته فعالیت است:
الف- قبل از برگزاری:
-1 سیاستگذاری :تدوین و معرفی طرح و ایجاد سازمان همایش؛
-2 تامین محتوا :شامل سیاستگذاری و تولید محتوای لازم از طریق انتخاب اعضاء، ایجاد مدیریت و برنامه ریزی جلسات کمیت ههای همایش؛
-3 دبیرخانه :شامل ثبت نام و پذیرش شرکت کنندگان، فعالیتهای پشتیبانی و تدارکات همایش و مدیریت سامانه های اطلاعاتی همایش؛
-4 تامین مالی و جذب حامیان :شامل تدوین و اجرای استراتژ یها و روشهای مختلف سازماندهی حامیان و جذب نهادها، سازما نها و شرکتهای داوطلب در طرح ممیزی؛
-5 روابط عمومی :شامل اطلاع رسانی، پاسخگویی و تعامل با مخاطبان ملی و بین المللی همایش؛
-6 فعالیتها ی حوز ه فناوری اطلاعات: شامل طراحی، را ه انداز ی و نگهداری سایت همایش با توجه به ایجاد دبیرخانه دائمی.

ب- در زمان برگزاری:
-1 اجرای برنام ههای تشریفاتی و هماهنگی با سایر سازما نهای اجرایی؛
-2 مدیریت سالنها و نمایشگا هها؛
-3 پوشش رسانه ای؛
-4 سایر اقدامات پشتیبانی و لجستیک.
ج- پس از برگزاری:
-1 اشاعه دستاوردها: شامل کلیه فعالیتهای مرتبط با تدوین و اطلاع رسانی گزارش نهایی نتایج و دستاوردهای برگزاری همایش؛
-2 آموزش همگانی :شامل برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در جهت توسعه و معرفی مفاهیم مسؤلیت اجتماعی؛
-3 رصد اجتماعی:بررسی و پیگیری دائمی اقدامات هم راستا و مخالف با مسؤلیتهای اجتماعی نهادها، سازما نها و شرکتها به عنوان دیده بان در حوزه مسؤلیت اجتماعی.

 
پوستر