جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۳۰


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

معیار های ارزیابی سازمان های متقاضی

معیارهای ارزیابی سازمان های متقاضی مشارکت در نشان مسئولیت اجتماعی ایران از دیدگاه استاندارد ایزو 26000 ، تعریف عملیاتی مسؤولیت اجتماعی عبارت است از مسؤلیت یك سازمان در قبال تاثیرات و پیامدهای تصمیات و فعالیتهایش بر جامعه و محیط زیست،به طور شفاف و اخلاقی كه موارد ذیل را در بر می گیرد:
- مشاركت در توسعه ی پایدار؛
- در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان سازمان؛
- تطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای رفتاری اجتماعی؛
- یكپارچگی مسؤلیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود.
كه در این جایزه با رویکرد کلان در حوزه رفاه و سامت اجتمانی، به تفكیك ده بخش بررسی واندازه گیری می گردد:
-1 اقتصاد                             -6 شرایط کار و استخدام
-2 سلامت                            -7 فرهنگ و اوقات فراغت
-3 آموزش                            -8 زیرساخت ها
-4 مسکن                             -9 محیط زیست
-5 حمایت اجتماعی                  -10 حکمرانی و مردم سالاری

 
پوستر