جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۴۰


نشان-تندیس

اولین دوره نشان مسئولیت اجتماعی

پیوندها

نحوه گزینش سازمان های متقاضی مشارکت در نشان مسئولیت اجتماعی ایران

نحوه گزینش سازمان های متقاضی مشارکت در نشان مسئولیت اجتماعی در قالب هفت مرحله تدوین گردیده است:
1- فراخوان عمومی طی بخشنامه ای حاوی معیارها و روش و فرم معرفی نامه و نیز اطلاع کتبی به کلیه ارگان ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات داوطلب و شاخص؛
2- جمع آوری معرفی نامه ها؛
3- بررسی معرفی نامه ها و اعلام اسامی داوطلبان؛
4- جمع آوری اظهارنامه و مدارک؛
5- بررسی، صحه گذاری و امتیازدهی به فعالیت های سازمان های متقاضی توسط کمیته ممیزی؛
6- اخذ نظریه های شورای سیاست گذاری در خصوص گزارش های کمیته ممیزی؛
7- ارائه گزارش  نهایی ارزیابی.
به موجب امتیازدهی به فعالیت های سازمان های متقاضی توسط کمیته ممیزی مراحل ذیل پیش بینی شده است:
1- شناسایی سازمان های متقاضی
1-1- معرفی نامه ها از طریق فراخوان عمومی در روزنامه و همچنین سایت دبیرخانه جایزه دریافت می شود. در این فراخوان از کلیه دست اندرکاران حوزه سلامت و رفاه اجتماعی خواسته می شود که سازمان واجد شرایط و اصلح را با ذکر دلایل توجیهی خود در خصوص معیارهای اعلام شده به دبیرخانه معرفی نمایند.
1-2- سازمان های متقاضی جهت دریافت نشان مسئولیت اجتماعی کشور به صورت داوطلب و یا معرفی جامعه، شناسایی می شوند.
2- ارزیابی سوابق بر اساس اصل خوداظهاری
2-1- پس از تعیین داوطلبان نشان مسئولیت اجتماعی کشور، نامه ای رسمی به همراه فرم سوابق برای منتخبین ارسال می گردد که بایستی فرم تکمیل شده را با مدارک لازم در مهلت مقرر به دبیرخانه عودت دهند.
2-2- متعاقبا سوابق و مدارک دریافتی، مورد بررسی کمیته ممیزی جایزه قرار خواهد گرفت که حسب نیاز نسبت به برنامه ریزی و برقراری جلسه یا جلساتی با داوطلبان اقدام خواهد نمود.
2-3- امتیازدهی خام به هر یک از عوامل اظهار شده داوطلبان بر اساس نظر هر ممیز تعیین می شود.
2-4- امتیازدهی صورت گرفته در جلسه ای گروهی و با حضور دبیر فنی تأیید خواهد شد.
2-5- داوطلبین فاقد امتیاز از این مرحله، به موجب دریافت گواهی نامه حضور در فرآیند ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی کشور، به ریاست دبیرخانه معرفی خواهند شد.
 
3- ارزیابی مستقل نظام رفاه و امور اجتماعی
3-1- اسامی و اطلاعات داوطلبان واجد شرایط از مرحله ی قبل، در سایت دبیرخانه جشنواره قرار می گیرند و طی اطلاعیه هایی از کلیه دست اندرکاران خواسته می شود که سازمان های مورد نظر خود را انتخاب و فرم ارزیابی مربوط را تکمیل و ارزیابی خود را از ایشان نشان دهند.
3-2- هر ارزیابی کننده می تواند به هر تعداد داوطلب از میان شخصیت های حقوقی معرفی شده را انتخاب و ضمن معرفی خود و نوع آشنایی با داوطلب منتخب خود با ذکر نکات مثبت، وی را مورد ارزیابی قرار دهد.
3-3- ارزیابی های مستقل در طول مهلت پیش بینی شده جمع آوری و جهت تحلیل و تعیین امتیاز در اختیار کمیته فنی قرار خواهد گرفت.
3-4- گزارش نهایی کمیته فنی در این مرحله، در شورای دبیران و رؤسای کارگروه های مشاورین عالی، با حضور دبیر عالی همایش، قرائت و پس از تائیدیه نهایی اطلاعات ارائه شده توسط داوطلبین، تائیدیه دریافت تقدیرنامه یا تندیس دریافت خواهند نمود.
3-5- داوطلبین دارای امتیازهای کمتر از 500 امتیاز بر اساس الگوی ذیل به موجب دریافت تقدیرنامه به ریاست دبیرخانه معرفی خواهند شد.
- صدور تقدیرنامه 5 ستاره ( 451-500 امتیاز)  /  صدور تقدیرنامه 4 ستاره (401 -450 امتیاز )
- صدور تقدیرنامه 3 ستاره ( 351-400 امتیاز)  /  صدور تقدیرنامه 2 ستاره ( 301-350 امتیاز )
 
4- ارزیابی نهایی
4-1- لیست نهایی داوطلبین با امتیاز بالای 500، بر اساس حوزه فعالیت، به کارگروه مشاورین عالی ارجاع داده خواهد شد و یادداشت های مربوطه دریافت می گردد.
4-2- ارزیابی نهایی کمیته فنی به همراه توضیحات کارگروه مشاورین عالی، توسط شورایعالی راهبردی مورد بررسی و تائید نهایی قرار می گیرد.
4-3- در صورت دریافت رأی اعتماد از شورایعالی راهبردی، بر اساس الگوی ذیل، رتبه بندی نهایی صورت خواهد گرفت.
- دریافت تندیس زرین(701-800 امتیاز)
- دریافت تندیس سیمین (601-700 امتیاز)
- دریافت تندیس برنزین (501 - 600 امتیاز )
 
ارسال سوابق
 
پس از ارسال فرم پرشده ی تقاضانامه شرکت در فرآیند نشان مسئولیت اجتماعی کشور، متقاضی ضروری است، مستندات از کلیه سوابق، فعالیت ها و صلاحیت های خود را به فارسی تنظیم و به آدرس دبیرخانه ارسال دارند.
 
هزینه های ارزیابی
هزینه های ارزیابی برای داوطلبان در نشان مسئولیت اجتماعی کشور مشتمل بر هزینه های ذیل خواهد بود:
1- ارزیابی توسط هیأت داوری؛
2- تهیه و ارائه گزارش بازخور ارزیابی؛
3- اخذ نظر شورای سیاست گذاری؛
4- معرفی فرد برتر در مراسم نهایی نشان مسئولیت اجتماعی؛
جهت قطعی شدن فرآیند ثبت نام ضروری است فیش واریزی وجه ثبت نام به حساب اعلام شده از سوی دبیرخانه به همراه فرم پرشده تقاضانامه حاضر به دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی کشور فاکس گردد. متقاضیانی که مشمول بازدید از محل توسط ارزیابان شوند، هزینه های سفر و اسکان احتمالی ارزیابان به محل را تحت پوشش قرار خواهند داد.
هزینه شرکت در فرآیند نشان مسئولیت اجتماعی کشور، جهت بررسی و ارزیابی کلیه داوطلبان به صورت ذیل می باشد:
- سازمان های تا 100 نفر 000 / 000 / 48 ریال
- سازمان های 100 تا 700 نفر 58/000/000 ریال
- سازمان های بالای 700 نفر 68/000/000 ریال
 که وجه مشارکت می بایست به حساب مشارکت  های مردمی سازمان بهزیستی کشور، به شماره حساب 90190 بانک ملت شعبه دکتر قریب واریز و فیش واریزی به دبیرخانه ارسال شود.
پوستر